skip to Main Content
PGE Celje - Prosto Delovno Mesto

Poklicna gasilska enota Celje, Dečkova cesta 36, 3000 Celje, objavlja eno (1) prosto delovno mesto:

SERVISER IV, šifra delovnega mesta: J034059

Od kandidata se pričakuje, da poleg splošnih pogojev po zakonu, izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • da ima zaključeno najmanj IV. stopnjo izobrazbe (strojne, elektro, kovinarske ali druge smeri) in je polnoleten;
  • da ni v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
  • izpit za voznika B kategorije.

Zaželene so delovne izkušnje in opravljena usposabljanja s področja servisiranja gasilnikov ter izpit za voznika C kategorije. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas za obdobje 2 let, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Kandidat mora imeti interes za nadaljnje funkcionalno usposabljanje in pridobivanje znanj na področju servisiranja gasilnikov in tlačnih preizkusov.

Vlogo z življenjepisom ter dokazila o izpolnjevanju pogojev skupaj z Izjavo o soglasju za preizkus prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc (Priloga 1), ki jo najdejo na spletni strani Poklicne gasilske enote Celje, kandidati pošljite v roku osmih (8) dni po objavi razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Poklicna gasilska enota Celje, Dečkova cesta 36, 3000 Celje.

Back To Top