Predstavitev ZiR MOC

Vsaka občina ima pristojnost in odgovornost urejanja sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na svojem območju. Sem sodijo naslednje naloge:

  1. spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,
  2. načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
  3. izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
  4. organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite občanov,
  5. organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
  6. organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
  7. zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč,
  8. določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
  9. zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

10.  določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini,

11.  usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč  z državo in sosednjimi občinami,

12.  zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči,

13.  mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči.

Župani imajo neposredno odgovornost, da skrbijo za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Župan Mestne občine Celje je po sklepu mestnega sveta MOC v letu 2007 vso dejavnost zaščite in reševanja prenesel iz občinske uprave na Poklicno gasilsko enoto Celje, kjer je tudi sedež občinskega štaba Civilne zaščite Mestne občine Celje.

Vodja službe:

Danilo Praprotnik, univ.dipl.obr.in pol.

Sam. svetovalec ZiR

Nam. poveljnika Civilne zaščite MOC

Tel.: 03 491 09 20

Fax: 03 491 09 21

e-naslov: danilo.praprotnik@celje.si