PREDSTAVITEV

Poklicna gasilska enota Celje ima trenutno 56 zaposlenih od tega 45 operativnih gasilcev in 1 operativna gasilka, vključno z vodji izmen in namestniki vodij izmen.

Zgodovina poklicnega gasilstva na Celjskem

Začetki poklicnega gasilstva na Celjskem segajo v leto 1955, ko so v mestu ob Savinji ob pospešenem industrijskem razvoju začutili potrebo po zanesljivejši požarni zaščiti ljudi in premoženja. Uveljavljeno takratno le prostovoljno gasilstvo tem zahtevnim in obsežnim nalogam ni bilo več kos. Okrajni ljudski odbor je 1. maja 1955 znotraj Prostovoljnega gasilskega društva Celje oblikoval poklicni gasilski vod, ki je pričel s stalnim dežurstvom.
Organizirano poklicno gasilstvo na Celjskem je vseskozi, od ustanovitve pa do danes, sledilo družbenim in zakonskim spremembam ter temu prilagajalo svojo statusno obliko, in sicer:

  • 20. julija 1956 Okrajni ljudski odbor izda odločbo o ustanovitvi poklicnega gasilskega voda
  • 1958 Poklicni gasilski vod se preimenuje v Poklicno gasilsko četo
  • 27.12.1961 Okrajni ljudski odbor izda sklep o preimenovanju v Zavod za požarno varnost
  • 13.3.1974 s sklepom sodišča se preimenuje v Zavod za požarno, reševalno in tehnično službo Celje
  • 15.4.1994 s sklepom sodišča se preimenuje v Javni zavod za požarno, reševalno in tehnično službo Celje in
  • 12.7.2005 s sklepom sodišča se preimenuje v Poklicno gasilsko enoto Celje.

Za poklicno gasilstvo na Celjskem sta pomembni še dve obdobji:

  • 1958-1961 gradnja gasilskega doma na Dečkovi cesti in julij 1961 vselitev v dom
  • 1977-1981 obdobje obstoja Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom.

To je bilo obdobje sistemskega financiranja in redne menjave gasilske tehnike.

Organiziranost poklicnega gasilstva v Celju

Poklicna gasilska enota Celje je organiziran skladno s zakonskimi predpisi. Merila določajo kategorizacijo teritorialnih gasilskih enot na osnovi naslednjih parametrov:

  • števila prebivalcev in tipa naselja,

za dodatno opremljenost gašenja požarov v naravnem okolju pa še:

  • delež gozdnih površin in površino požarne ogroženosti gozdov.

Poklicna gasilska enota Celje je na podlagi prej navedenih meril kategorizirana v VI. kategorijo gasilskih enot, tip enote 3.
Skladno z Odlokom o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje je zavod organiziran kot poklicna gasilska enota.

Poklicna gasilska enota Celje zaposluje 46 poklicnih gasilcev in 1 poklicna gasilka, delo je organizirano v štirih izmenah tako, da ima vsaka izmena teoretično 11 do 13 gasilcev, najmanj pa 9 gasilcev na izmeno.
Operativna pripravljenost moštva, oziroma operativno delo v zavodu se izvaja v izmenah, po ruskem turnusu 12-24, 12-48 ur, menjava izmen je ob 7.00 in 19.00 uri.
S taktičnega vidika je poklicna gasilska enota Celje sposobna delovati takoj po pozivu v času ene minute.